תקנון, תנאי שימוש ומידניות הפרטיות

1.1. ShareCare הינה אפליקציית הזמנת שירותים המספקת ללקוחותיה נותני שירות מקצועיים בתחומים פארא רפואיים.
1.2. תקנון ותנאי שימוש אלו מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האפליקציה (״אנחנו״). תקנון זה מתייחס לגישה ולשימוש ב- ShareCare, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר, לרבות גישה לאפליקציה באמצעות הטלפון, אתר אינטרנט, פלטפורמה מקוונת או כל אמצעי אחר (״האפליקציה״). קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באפליקציה וביצוע פעולות בה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי השימוש (״התקנון״).
במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון במלואם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה ועלייך להפסיק את השימוש בה באופן מיידי.
1.3. בטרם השימוש באפליקציה אתה מסכים, מאשר ומצהיר כי ידוע לך וכי אתה מבין שהשימוש באפליקציה כפוף לתנאי תקנון זה. בשום נסיבות ו/או מקרה האפליקציה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או שליחיה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי, לכל נזק, ישיר ו/או עקיף לרבות כל הפסד או נזק אחר שיגרם כתוצאה משימוש באפליקציה אפילו אם האפליקציה המליצה, הזהירה או ייעצה לעניין מסוים. כמו כן, האפליקציה לא מתחייבת ו/או מציגה ו/או מצהירה בנוגע לדיוק ו/או שלמותה של האפליקציה והאפליקציה לא תהא אחראית ו/או תישא באחריות לכל טעות, שגיאה ו/או אי דיוק של תוכן כלשהו או נזק או פגיעה בכל אופן שהוא שיגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה.
1.4. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.
1.5. האפליקציה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנו ניידע אותך בשינויים כאלו באמצעות עדכון ה- ״עדכון אחרון״ של תקנון זה, ואתה מוותר בזאת על זכותך לקבל התראה ספציפית בנוגע לשינויים בתקנון. זוהי אחריותך לבדוק מפעם לפעם את התקנון על מנת להישאר מעודכן בשינויים. אתה מודע ומסכים לכך שהמשך השימוש שלך באפליקציה יהיה כפוף להסכמה לשינויים שיעשו בתקנון מעת לעת.
1.6. המידע באפליקציה אינו מיועד להפצה או שימוש על ידי אדם או ישות בשום מדינה או תחום שיפוט שבו הפצה או שימוש נוגדים את הוראות החוק או הרגולציה או יחשפו אותנו לרישום מכל סוג בתוך המדינה או תחום השיפוט. בהתאם, אלו שיחליטו להשתמש באפליקציה במקומות כאמור יעשו זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי והם יהיו האחראיים הבלעדיים לעמוד בתנאי החוק באותו המקום.
1.7. השימוש באפליקציה מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. קטינים מתחת לגיל 18 לא מורשים להשתמש ו/או להירשם לאפליקציה או למכשיר המשויך.

2.1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות, קוד, מאגרי מידע, תוכנות, עיצובים, שמע, וידאו, טקסט, תמונות (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האפליקציה בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה או נתן רישיון לאפליקציה לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיה העסקיים של האפליקציה. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאפליקציה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האפליקציה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאפליקציה.
2.2. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באפליקציה ובמכשיר המשויך, האפליקציה מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בה ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

3.1. בעת שימוש באפליקציה, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) השימוש באפליקציה הוא באחריותך הבלעדית ובשום דרך איננו מתחייבים לאיכות או מהימנות שלה; (2) הפרטים שהזנת בעת ההרשמה לאפליקציה הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאפליקציה; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) הנך מעל גיל 18; (6) אינך קטין בתחום השיפוט בו אתה נמצא; (7) לא תעשה שימוש באפליקציה באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (8) לא תעשה באפליקציה שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה; (9) השימוש שלך באפליקציה לא יפר כל חוק, תקנה או רגולציה רלוונטיים.
3.2. האפליקציה רשאית למנוע מכל משתמש שימוש באפליקציה ו/או למחוק את החשבון שלו ו/או למנוע שימוש עתידי בה לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה רשאית לחסום גישה אליה או לחלקה אם בעת השארת פרטים באפליקציה נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

4.1. יכול להיות שתידרש להירשם דרך האפליקציה. אתה מסכים בזאת לשמור על סודיות הסיסמא שלך ולהיות אחראי לכל שימוש(ים) בסיסמא או במשתמש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר, להשיב, או לשנות כל שם משתמש בו תבחר, במידה ונחליט ששם המשתמש אינו ראוי או מכל סיבה אחרת.

5.1. אינך רשאי להשתמש באפליקציה אלא למטרות שלשמן היא נועדה. השימוש באפליקציה מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שמאושרות על ידי האפליקציה באופן ספציפי.
5.2. כמשתמש האפליקציה, אתה מסכים שלא:
5.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאפליקציה כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאפליקציה;
5.2.2. לעשות שימוש לא מורשה באפליקציה, לרבות איסוף שמות משתמש ו/או כתובות דוא"ל וכל מידע נוסף באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים ו/או יצירה של חשבונות משתמש באמצעים אוטומטיים;
5.2.3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האפליקציה, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
5.2.4. להונות או להטעות את האפליקציה;
5.2.5. להטעות, לרמות או להוליך שולל משתמשים אחרים באפליקציה ו/או את האפליקציה, במיוחד בניסיון כלשהו ללמוד מידע רגיש אודות משתמשים כגון סיסמאות, או כל מידע אחר.
5.2.6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האפליקציה או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באפליקציה;
5.2.7. לעשות שימוש אוטומטי באפליקציה, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
5.2.8. להפריע ו/או ליצור נטל על השימוש באפליקציה ו/או על השרתים אליהם היא מחוברת;
5.2.9. לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר ;
5.2.10. למכור או להעביר את חשבון המשתמש שלך לאחר;
5.2.11. להשתמש במידע שהתקבל באפליקציה על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
5.2.12. להשתמש באפליקציה כחלק מכל מאמץ להתחרות באפליקציה;
5.2.13. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאפליקציה, אפשרות באפליקציה או יישום באפליקציה;
5.2.14. לנסות לעקוף כל חלק מהאפליקציה במטרה למנוע גישה לאפליקציה, או כל חלק ממנה;
5.2.15. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי האפליקציה;
5.2.16. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
5.2.17. להעתיק או להתאים את קוד האפליקציה או חלק ממנו;
5.2.18. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באפליקציה;
5.2.19. למעט שימוש במנוע חיפוש, או שימוש בדפדפני אינטרנט, להשתמש, להפעיל, לפתח או להפיץ כל מערכת אוטומטית לרבות, כל עכביש (Spider) או רובוט אשר באמצעותו ניתן להתחבר לאפליקציה.
5.2.20. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאפליקציה, בהתאם לשיקול דעתה של האפליקציה;
5.2.21. להשתמש באפליקציה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם החוק, התקנות והפסיקה;
5.3. כל שימוש באפליקציה תוך הפרה של הסעיפים האמורים לעיל עלול לגרום, בין היתר אך לא רק, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באפליקציה.

6.1. התנאים הבאים נוגעים לשימוש באפליקציה שהורדה דרך חנות גוגל פליי או חנות אפל (״חנויות האפליקציות״):
6.1.1. רישיון השימוש באפליקציה מוגבל ובלתי ניתן להעברה במכשיר בו הנך משתמש וכפוף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות.
6.1.2. אחריות האפליקציה לתחזוקה ותמיכה באפליקציה תהיה כאמור בתקנון זה.
6.1.3. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) אינך עושה שימוש באפליקציה במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה״ב או מדינה המוגדרת על ידי ממשלת ארה״ב כמדינת ״תומכת טרור״; (2) אינך נמצא ברשימה אסורה או מוגבלת של ממשלת ארה״ב.
6.1.4. בעת שימוש באפליקציה, הנך מתחייב לעמוד בהוראות חנויות האפליקציות וצד שלישי.
6.1.5. הנך מסכים ומאשר כי חנויות האפליקציות מוטבות כצד שלישי לתנאי תקנון זה ורישיון השימוש באפליקציה וכי לכל חנות אפליקציות תהיה הזכות לאכוף את תנאי תקנון זה.
6.1.6. האפליקציה רשאית בכל עת לגבות תשלום בעבור הורדת האפליקציה ו/או השימוש באפליקציה.

7.1. קיימת באפליקציה ו/או בחנויות האפליקציות אפשרות להשאיר ביקורת או ציון. בעת כתיבת הביקורת, עלייך לשמור על הכללים הבאים: (1) עלייך להיות בעל התנסות אישית עם הבן אדם ו/או הישות אשר אליו הביקורת מתייחסת; (2) על הביקורת שלך להיות נטולת תוכן פוגע, מעליב, גזעני, פוגעני או מתעלל; (3) הביקורת לא תכלול תוכן המתייחס לדת, גזע, מין, מוצא, גיל, מצב משפחתי, העדפה מינית או מוגבלות; (4) הביקורת שלך לא תכלול התייחסות לפעילות בלתי חוקית; (5) במידה והביקורת שלילית, עלייך לא להיות מקושר למתחרים שלנו; (6) לא תסיק מסקנות בקשר לחוקיות הפעילות; (7) לא תפרסם מידע שקרי או מטעה; (8) לא תארגן קמפיין המעודד אחרים להשאיר ביקורת, בין אם חיובית ובין אם שלילית.
7.2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות הבלעדית לקבל, למחוק או לסרב לביקורות. אין לנו שום מחויבות שהיא להציג או למחוק ביקורות, גם אם מישהו טוען שהביקורת מוטעית או סובייקטיבית.

8.1. במסירת תכנים לפרסום בקשר לאפליקציה ו/או למכשיר המשויך, מוקנה לאפליקציה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באפליקציה, באינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

9.1. האפליקציה עשויה להכיל קישורים לאפליקציות ו/או אתרים אחרים (״אפליקציות צד שלישי״), כמו גם למאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, יישומים, תוכנות ותכנים השייכים או שמקורם באפליקציות צד שלישי. אפליקציות צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידינו ולא מתבצעת על ידנו בדיקת נאותות או שלמות, ואנחנו לא אחראים לכל תוכן של צד שלישי שאליו ניתן להגיע באמצעות האפליקציה.
9.2. במידה ותיגש בכל פלטפורמה שהיא לאפליקציית צד שלישי או לתוכן של צד שלישי כלשהו, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאי תקנון זה לא יחולו. כמו כן, יהיה עליך לבדוק את התנאים ומדיניות השימוש הרלוונטית, לרבות אופן איסוף הנתונים ומדיניות הפרטיות.
9.3. כל רכישה שתבצע באמצעות אפליקציית צד שלישי תיעשה באמצעות הצד השלישי, ואנחנו לא לוקחים אחריות כלשהי ביחס לרכישות כאמור, אשר יעשו באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי. אתה מסכים ומכיר בכך שאיננו תומכים במוצרים או בשירותים המוצעים על ידי אפליקציות צד שלישי, ולא תהיה לך כל טענה כלפי האפליקציה בעניין זה. כמו כן, האפליקציה לא תישא באחריות כלפי כל הפסד או נזק שייגרם לך כתוצאה מהתקשרות עם אפליקציית צד שלישי.
9.4. ייתכן והאפליקציה תיגבה תשלום מצדדים שלישיים עבור סקירה ו/או המלצה ו/או ביקורת למוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים המפורסמים באפליקציה.
9.5. ייתכן והאפליקציה תקבל תגמול מצדדים שלישיים כלשהם עבור פרסום מוצרים ו/או שירותים באפליקציה ו/או עבור שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים באפליקציה, בין היתר עבור מכירות שבוצעו באמצעות לינקים לרכישה באתרי צד שלישי.

10.1. האפליקציה שומרת את זכותה: (1) לוודא ולאכוף הפרות של תנאי תקנון זה; (2) לנקוט בפעולות משפטיות כנגד מי שיפר את תנאי תקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה, לרבות דיווח לרשויות אכיפת החוק; (3) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה, להגביל את הגישה או הזמינות או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל התרומה שלך או חלק ממנה לאפליקציה; (4) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה, להסיר מהאפליקציה או להשבית באופן אחר כל קובץ או תוכן מוגזם או שמכביד על האפליקציה; (5) לפעול לתפקודה התקין של האפליקציה והמכשיר המשויך, לרבות שמירה על הזכויות הקנייניות בהם.
10.2. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, במיקום גיאוגרפי, מידע על השימוש שלך באפליקציה ומידע על המכשיר הנייד שלך ("המידע הנאסף באפליקציה"). המידע הנאסף באפליקציה עשוי לשמש את האפליקציה לצרכים הבאים:
10.2.1. לספק לך שירותים ולשפר את האפליקציה ו/או את השירותים;
10.2.2. תפעולה התקין של האפליקציה;
10.2.3. לנתח את ולנהל את האפליקציה באופן תקין;
10.2.4. שיפור שירות הלקוחות של האפליקציה;
10.2.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאפליקציה או לשירות.
10.3. בעת השימוש באפליקציה, האפליקציה עשויה לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
10.3.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר בו את משתמש;
10.3.2. הקלטת הפעילות שלך באפליקציה או תרשים העמודים בהם ביקרת;
10.3.3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר בו אתה משתמש;
10.3.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באפליקציה.
10.4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
10.5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
10.5.1. לפתח ולתחזק את האפליקציה;
10.5.2. לצבור מידע על לקוחות ו/או לשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האפליקציה עשויה לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים.
10.6. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

11.1. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באפליקציה מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

12.1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באפליקציה או במכשיר המשויך. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האפליקציה שומרת על זכותה למנוע מכל משתמש את השימוש באפליקציה (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שתצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, האפליקציה רשאית להפסיק את השימוש שלך בה ו/או למחוק את חשבונך וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
12.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה רשאית למנוע שימוש ממשתמש, או לחסום גישתם אליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
12.2.1. אם בעת הכניסה לאפליקציה נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
12.2.2. במקרה שנעשה שימוש באפליקציה לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
12.2.3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
12.2.4. אם נעשה שימוש באפליקציה במטרה להתחרות באפליקציה;
12.2.5. אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאפליקציה או להמשיך ולהשתמש באפליקציה בכל דרך שהיא.
12.3. אם יוחלט לסגור או להשהות את חשבונך באפליקציה, אינך רשאי לפתוח חשבון נוסף בשמך, בשם מזויף או מושאל או בשמו של צד שלישי כלשהו. בנוסף לסגירת או השהיית חשבון, האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית.

13.1. האפליקציה שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האפליקציה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. האפליקציה אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באפליקציה.
13.2. האפליקציה שומרת את הזכות גם לשנות או להפסיק את כל פעולתה ללא הודעה מוקדמת. האפליקציה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
13.3. האפליקציה אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי או שרתי האפליקציה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האפליקציה או אצל מי מספקיו.
13.4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לעדכן, להשעות או להפסיק את שירותי האפליקציה בכל עת או מכל סיבה שהיא מבלי הודעה מוקדמת. אתה מסכים כי אין לנו כל אחריות כלשהי לאובדן, נזק או אי נוחות שיגרמו לך כתוצאה מחוסר יכולתך לגשת לשירותי האפליקציה.

14.1. האפליקציה ומי מטעמה נוקטים צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האפליקציה עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.
14.2. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאפליקציה לא מתחייבת שהשירותים בה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בה, בעקבות פריצה ו/או פגם במערכות האפליקציה.
14.3. למשתמשי האפליקציה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהלי האפליקציה או מי מטעמם בגין גישה בלתי מורשית למידע שנאסף עליהם על ידי האפליקציה.

15.1. כללי
הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים ומהווים, בן היתר, מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין. זאת, בין היתר, החל מכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח–1998 (להלן: "החוק למניעת הטרדה מינית") ביום כ"ט באלול תשנ"ח 20 בספטמבר 1998.
15.2. מהי הטרדה מינית
15.2.1. אם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גבר כלפי אישה, הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי גבר או אישה.
15.2.2. על פי חוק הטרדה מינית היא אחת משש צורות התנהגות אסורות, ואלה הן:
15.2.2.1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. לדוגמה: מעביד המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים אתו יחסי מין.
15.2.2.2. מעשה מגונה. לדוגמה: עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני בלא הסכמתה.
15.2.2.3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני (בעל פה ו/או בכתב) אף שהאדם אליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן.
ואולם אין צורך להארות אי הסכמה במקרים האלה:
ניצול יחסי מרות בעבודה;
ניצול יחסית מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין, בחסר ישע או במטופל.
15.2.2.4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.
15.2.2.5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.
15.2.2.6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
15.3. תוצאות הטרדה מינית
הטרדה מינית והתנכלות מהוות (על פי חוק למניעת הטרדה מינית, ולעניין התנכלות – גם על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח–1998):
15.3.1. עבירה פלילית, היכולה לגרום למאסרו של המטריד או המתנכל או לחייבו בקנס.
15.3.2. עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעה משפטית; בתביעה כזו ניתן לתבוע פיצוי כספי וסעדים אחרים, קבועים או זמניים, מהמטריד, מהמתנכל, ובמקרים מסוימים מהמעביד של אלה.
15.3.3. במקרה שיעלה חשד להטרדה מינית כהגדרתה לעיל, כלפי עובדי/ות האפליקציה, האפליקציה תפעל בכל האמצעים הקיימים לרשותה בהגנה על העובד/ת וכן תפעיל את שיקול דעתה בעניין דיווח לרשויות.

16.1. המידע והשירותים המוצעים באתר יופיעו ויוצגו באפליקציה.
16.2. המחיר המופיע באפליקציה בצמוד לשירות הינו המחיר העדכני. המחיר עשוי להשתנות מעת לעת. האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון השירותים, התכנים והמידע המוצגים באפליקציה או להפסיקם או לשנות את המחירים המוצעים באפליקציה ומחוצה לה, ללא הודעה מוקדמת.
16.3. האפליקציה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים, מוצרים ו/או מידע.
16.4. אופן הצגת התכנים הדיגיטליים, השירותים המוצרים והמידע באפליקציה הינו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה.

17.1. בעת ביצוע הזמנת שירות באפליקציה המזמין יתבקש להזין פרטים אישיים כפי שיידרש.
17.2. האפליקציה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם להוראות התקנון ובהתאם למדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
17.3. האפליקציה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאפליקציה ובכלל זה התחברות לאפליקציה דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
17.4. בשימוש באפליקציה המשתמש מאשר כי: (1) לא יירשם לאפליקציה עם פרטים חלקיים או שגויים ולא יתחזה למשתמש אחר; (2) לא יעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמה לחשבונו האישי ו/או יאפשר לאחר גישה לחשבונו האישי.
17.5. האפליקציה שומרת את זכותה לשנות את שם המשתמש שבחרת או להסיר אותו במידה וייקבע כי שם המשתמש אינו הולם או מגונה, לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה.
17.6. השירותים שנרכשו יסופקו במקום ובמועד כפי שנקבע בעת הזמנת השירותים באפליקציה ובכפוף לאישור האפליקציה.
17.7. המחיר המופיע באפליקציה עבור השירות הינו המחיר העדכני. האפליקציה רשאית לעדכן מעת לעת את המחירים, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באפליקציה, וללא צורך בהודעה על כך.
17.8. התשלום בגין השירות המוזמן יתבצע באמצעי התשלום המופיע בעמוד התשלום. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר.
17.9. אישור הזמנת השירות מהאפליקציה יבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי האפליקציה. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי האפליקציה, יקבל המזמין הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
17.10. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
17.11. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה והאפליקציה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

18.1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאפליקציה באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
18.2. לקוח המעוניין לבטל הזמנת שירות יוכל לעשות זאת בהתאם לתנאים הבאים:
18.2.1. בהודעת ביטול עד 24 שעות לפני המועד המוסכם לאספקת השירות יזוכה בהחזר כספי מלא.
18.2.2. בהודעת ביטול במהלך 6-24 שעות לפני המועד המוסכם לאספקת השירות יזוכה בהחזר על סך 100 ₪.
18.2.3. בהודעת ביטול במהלך פחות מ-6 שעות לפני המועד המוסכם לאספקת השירות לא יזוכה כלל.
18.3. כל החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב המאשרת זאת.
18.4. החזר הכספי יינתן, ככל הניתן, באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
18.5. האמור בתקנון זה ובסעיף 18 זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

19.1. על תקנון זה והשימוש באפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
19.2. לבתי המשפט בישראל במחוז חיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האפליקציה.

20.1. האפליקציה בכללותה, לרבות כל המידע המופיע בה, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האפליקציה שומרת על זכותה לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באפליקציה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

21.1. התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האפליקציה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באפליקציה יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.
21.2. השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באפליקציה הינה באחריותו המלאה של הגולש. האפליקציה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באפליקציה, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האפליקציה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באפליקציה; (3) גישה לא מורשית לשרתי האפליקציה או גישה לא מורשית למידע אישי; (4) הפרעה בגישה לאפליקציה או מהאפליקציה; (5) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאפליקציה על ידי צד שלישי כלשהו.
21.3. אין לראות במידע המופיע באפליקציה משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן השירות. האפליקציה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באפליקציה ו/או בקישורים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים ו/או מסופקים על ידי האפליקציה.
21.4. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באפליקציה, שמקורו בשותפיו העסקיים של האפליקציה ששירותיהם מופיעים באפליקציה (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאפליקציה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האפליקציה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.
21.5. האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באפליקציה. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.
21.6. האפליקציה בשום מקרה לא תהא אחראית לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיה העסקיים של האפליקציה.
21.7. השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באפליקציה הינה באחריותו המלאה.
21.8. האפליקציה בכללותה, לרבות כל המידע המופיע בה, מוצעת לציבור כמות שהיא, ותהיה מדויקת ונכונה ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
21.9. האפליקציה ממליצה למשתמשים באפליקציה לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באפליקציה ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
21.10. האפליקציה מתחייבת לספק את השירות שהוזמן בזמן ובמקום המוסכם ולספק למשתמש את נותני השירותים המתאימים והטובים ביותר לצורך ביצוע השירות המוזמן.

22.1. על הגולש לשפות את האפליקציה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון. בנוסף, ישפה המשתמש את האפליקציה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באפליקציה וכתוצאה מקישורים שביצע לאפליקציה או בגין: (1) השימוש באפליקציה; (2) הפרת תנאי תקנון זה; (3) הפרת הצהרות המשתמש בתקנון זה; (4) הפרת זכויותיו של צד שלישי, לרבות זכויות בקניין רוחני.

23.1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באפליקציה. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האפליקציה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האפליקציה תהיה רשאית להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.
23.2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

24.1. האפליקציה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשיה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
כתובת: פיק"א 13, ראשון לציון, 7566113
טלפון: 077-6070035;
או דוא"ל שכתובתו: info@share-care.app

ShareCare App

פלטפורמה טכנולוגית המקשרת בין נותני שירות בתחום הבריאות לבין לקוחות שמחפשים מגוון טיפולי בית ליקיריהם. בתהליך קל ופשוט, ללא המתנה וללא דחייה כאן ועכשיו. ממלאים פרטים, בוחרים שירות מבוקש והפלטפורמה תציע לכם נותן שירות זמין בסביבה שלכם. זהו - קל ופשוט!

זקוקים לעזרה?
דילוג לתוכן